Uvjeti korištenja usluga

 

MOLIMO VAS DA VRLO PAŽLJIVO PROCITATE NAŠU
" POLITIKU O KORIŠTENJU NAŠIH USLUGA"

 

Uvjeti korištenja internet usluga, koje pruža PARIS - uslužno informatički obrt , MB: 91340551,OIB: 69336321742, Ščukančeva 6a, 10 000 Zagreb ( u daljnjem tekstu: "PARIS - uslužno informatički obrt" ) te Vas kao korisnika navedene usluge ( u daljnjem tekstu: "Korisnik" ).

Prihvaćanjem navedenih uvjeta korištenja prilikom ispunjenja narudžbe smatra se da ste uvjete korištenja pročitali, shvatili te ih u potpunosti prihvaćate.

 

1. Uvod

 1. Sve usluge su navedene na internet stranici PARIS - uslužno informatički obrt-a, svaka usluga je detaljno opisana putem javno dostupne stranice www.webdizajn.biz odabir usluge od strane korisnika se smatra dijelom ovog ugovora.
 2. PARIS - uslužno informatički obrt će svaku uslugu arhivirati u digitalnom formatu te će aktivna usluga biti dostupna na pregled korisniku unutar korisničke zone. PARIS - uslužno informatički obrt se obvezuje korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 48 sata knjiženja uplate.
 3. Svaka dodatno naručena usluga od strane korisnika biti će pridodana u korisničku zonu a na dodatno naručenu uslugu se primjenjuju ovi Uvjeti korištenja ugovora.
 4. Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke PARIS - uslužno informatički obrt, a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena. PARIS - uslužno informatički obrt ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi.
 5. Naručene usluge su plative Virmanskim nalogom.
 6. Na sve usluge PARIS - uslužno informatički obrt se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.webdizajn.biz/sla.html

 

2. Plaćanje

 1. Cijene PARIS - uslužno informatički obrt usluga su javno dostupne na stranicama PARIS - uslužno informatički obrt-a (www.webdizajn.biz) i sastavni su dio ugovora.
 2. Sve usluge PARIS - uslužno informatički obrt-a se plaćaju unaprijed - avansno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, PARIS - uslužno informatički obrt će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.
 3. PARIS - uslužno informatički obrt se obavezuje poslati ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća PARIS - uslužno informatički obrt će poslati još 3 podsjetnika na plaćanje. Po slanju trećeg podsjetnika na plaćanje PARIS - uslužno informatički obrt će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću Otkazivanja ugovora.
 4. Otkazivanje ugovora znači da PARIS - uslužno informatički obrt nije dužan čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka ili domene.
 5. a) Ugovor je moguće otkazati jedno ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa trenutno na snagu bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.
 6. Sve cijene PARIS - uslužno informatički obrt-a su izražene u hrvatskim kunama.
 7. Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.
 8. Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu PARIS - uslužno informatički obrt  izdaje račune za naručene usluge u elektronskom obliku (na korisnikov zahtjev može se korisniku poslati račun u tiskanom obliku).

 

3. Opće odredbe

 1. Svako sklapanje ugovora PARIS - uslužno informatički obrt čuva u digitalnom obliku a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 79/2007.
 2. PARIS - uslužno informatički obrt će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti PARIS - uslužno informatički obrt-u ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.
 3. PARIS - uslužno informatički obrt neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela
 4. PARIS - uslužno informatički obrt će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:
 5. a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
  b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
  c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.
  d) Kod druge nepredvidive situacije

 6. PARIS - uslužno informatički obrt se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.
 7. PARIS - uslužno informatički obrt će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta , u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.
 8. Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, PARIS - uslužno informatički obrt se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke
 9. PARIS - uslužno informatički obrt radi sigurnosne kopije - backup na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi. Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. PARIS - uslužno informatički obrt se neće smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.
 10. Korisnički računi registrirani na stranici www.webdizajn.biz će biti obrisani ukoliko korisnik nema niti jednu aktivnu uslugu ili ako je imao aktivnu uslugu koja nije produžena te je deaktvirana. PARIS - uslužno informatički obrt ne čuva podatke o svojim bivšim korisnicima. Ukoliko bivši korisnik želi ponovno koristiti usluge PARIS - uslužno informatički obrt-a morati će registrirati novi korisnički račun. Registracija korisničkog računa je besplatna.

 

4. Registracija domena

 1. PARIS - uslužno informatički obrt će u ime korisnika i na ime korisnika registrirati/obnoviti naručenu domenu sukladno važećim pravilima domenskog registara.
 2. Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge PARIS - uslužno informatički obrt se ne može smatrati odgovornim za nemogućnost obnove/registracije domene.
 3. PARIS - uslužno informatički obrt će za korisnika registrirati besplatne i naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.
 4. Naručitelj besplatnih .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom
 5. Radi karaktera registracije domena PARIS - uslužno informatički obrt neće u nikojem slučaju vršiti povrat uplaćenih sredstava.
 6. Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.
 7. PARIS - uslužno informatički obrt će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.
 8. Za registraciju .eu domene, korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije.

 

5. Odgovornost

 1. PARIS - uslužno informatički obrt se neće smatrati odgovornim u sljedećim slučajevima:
  a) Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.
  b) Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.
  c) Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).
  d) Utjecaja više sile.
  e) Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.
 2. PARIS - uslužno informatički obrt će korisniku isplatiti naknadu po sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu
  a) 10 % za dostupnost od 97.00 % - 99.49 %
  b) 20 % za dostupnost od 96.00 - 96.99 %
  c) 30 % za dostupnost od 95.00 - 95.99 %
  d) 50 % za dostupnost od 94.00 - 94.99 %
  e) 100 % za dostupnost manju od 94 %
 3. U članak 5.2 ne spadaju:
  a) održavanje na poslužiteljima - hardware i software
  b) Stavke a.b,c,d,e iz čl. 5.1
 4.  Korisnik je svjestan da će PARIS - uslužno informatički obrt uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:
   • korištenje usluge protivno Uvjetima.
   • pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).
   • slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
   • distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.
   • distribucija muzičkih datoteka za koje nema autorska prava.
   • pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).
   • pokretanje browser based igri
   • pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.
   • pohranjivanje i distribucija pornografskog materijala .
   • kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.
   • davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga.
   • zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera.
   • kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

    

6. Resursi

 1.  U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa PARIS - uslužno informatički obrt će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.
 2.  U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera PARIS - uslužno informatički obrt će privremeno isključiti uslugu.

 

7. Garancija zadovoljstva

 1.  PARIS - uslužno informatički obrt će vratiti korisniku uplaćena sredstva ukoliko je došlo do tehničkih poteškoća sa uslugom te zahtjeva za povrat u prvih 30 dana od aktivacije usluge. Aktivacijom usluge se smatra slanje korisničkih podataka za korištenje usluge
 2.  PARIS - uslužno informatički obrt će vratiti uplaćena sredstva ako:
 3. a) Je poslan zahtjev za povrat pismenim putem - preporučenom poštom.
  b) je PARIS - uslužno informatički obrt prekršio bilo koju stavku iz ovih Uvjeta
  c) se poštuje čl. 7.1
  d) Ukoliko se povrat ne može ostvariti po bilo kojoj od stavki iz čl.7 primjenjuje se Zakon o Zaštiti Potrošača

 4. Dokaz za tehničku poteškoću se preuzima od strane neovisnog servisa za nadzor dostupnosti istih poput Pingdom, Hosttracker i sl.

 

8. Nadležnost

 1. Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između PARIS - uslužno informatički obrt-a i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.
 2. Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.
 3. PARIS - uslužno informatički obrt će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima korisnika.

 

9. Završne odredbe

 1. Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.
 2. PARIS - uslužno informatički obrt ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.webdizajn.biz/upos.html

U SLUČAJU KRŠENJA NAVEDENIH UVJETA KORIŠTENJA, BIT ĆEMO PRIMORANI ODMAH OTKAZATI ZAKUPLJENU USLUGU!

 

 

Datum zadnje izmjene: 22.05.2014.

« PARIS - uslužno informatički obrt»

www.webdizajn.biz

 

 


Webhosting sa cPanel-om i Softaculous paketom programa

Kompletan Webhosting Paket sa najboljim omjerom kvalitete i usluge.
Tražite povoljnu ponudu kako bi svoju web stranicu postavili na internet? Naši Web hosting Paketi su pravo rješenje!

cPanel kontrolni panel

Svjetski vodeći kontrolni panel.
Održavajte svoje hosting accounte sa cPanel-om. Sve na jedan pogled, brzo i pregledno.

Pouzdana podrška

99.9% Uptime garancija
30 dana garancija povrata novca
24x7x365 Support

Softaculous – One-Klick Web App instalacija

Više od 300 skripti!
Samo uz pomoć nekoliko klikova automatski instalirate sustave kao Joomla, WordPress, Drupal, Opencart,...

Registracija domena

Registrirajte domene već od 5,97 € godišnje!
U ponudi imamo više od 30 različitih TLD domena za registraciju:  .com, .eu, .hr, .com.hr, .net, .org, .info, .biz, .de, .us, .xxx, .asia, .mobi, .it, .email,… i druge.